Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej parkingu wielopoziomowego w Strefie Kultury w Katowicach.

Naszym zdaniem projektowany budynek nie powinien stanowić konkurencji dla sąsiedniej zabudowy, a jedynie uzupełniać kompozycję Strefy Kultury oraz domykać przestrzeń Placu Wojciech Kilara. Na podstawie tych założeń powstał projekt budynku wpisanego w powyższy kontekst.

Główne założenia projektowe:
– minimalna wysokość budynku (3 kondygnacje),
– wykorzystanie istniejącego ukształtowania terenu wraz z układem drogowym jako ramp zewnętrznych parkingu,
– dostęp do wszystkich kondygnacji z poziomu istniejącego terenu,
– ograniczenie ruchu samochodowego na wewnętrznych drogach Strefy Kultury,
– bezkolizyjny dostęp dla pieszych.

projekt parkingu© Michał Włoskowicz

Rozwiązania funkcjonalno – przestrzenne
Najbliższe sąsiedztwo stanowią budynki Międzynarodowego Centrum Kongresowego (MCK) oraz Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia (NOSPR). W uproszczeniu są to wolnostojące prostopadłościany zlokalizowane względem siebie w układzie ortogonalnym. Projekt utrzymuje linie zabudowy budynku NOSPR oraz podkreśla osie Placu Wojciecha Kilara. Przed budynkiem zaprojektowano niewielki plac stanowiący przedpole przed projektowanym parkingiem. Jest on również naturalnym przedłużeniem przestrzeni Placu Wojciecha Kilara.

sytuacja oraz widok z góry© Michał Włoskowicz

Komunikacja
W obrysie zewnętrznym budynek parkingu jest równoległy do otaczających go ulic. Dojazd na wszystkie poziomy parkingu odbywa się przez ulice Olimpijską (wjazd na kondygnację P1) i Henryka Mikołaja Góreckiego (wjazd na kondygnacje P2 i P3). Powyższe rozwiązanie, w połączeniu z systemem informującym o zajętości miejsc parkingowych, umożliwia kierowcom skorzystanie w prosty sposób z wybranego poziomu. Potraktowanie istniejącego układu drogowego jako zewnętrznych ramp parkingu pozwala na eliminację wewnętrznych połączeń między poszczególnymi poziomami, a tym samym na efektywniejsze wykorzystanie powierzchni, a co za tym idzie, obniżenie kosztu realizacji.
Ruch samochodów został skumulowany na głównych, zewnętrznych ulicach dojazdowych. Dzięki temu wewnętrzna ulica pomiędzy parkingiem a Placem Wojciecha Kilara nie stanowi już bariery dla komunikacji pieszej pomiędzy parkingiem a budynkiem NOSPR. Rozwiązanie to jest również właściwe ze względu na wygodę użytkowania Placu Wojciecha Kilara.
Poziom dolnego parkingu zlokalizowano na najniższej rzędnej istniejącego terenu (272.10 m). Górny poziom odpowiada najwyższym rzędnym skarpy (279.10 m). Powyższy układ wydaje się być optymalny ze względu na ekonomię i racjonalność inwestycji. Dodatkowo umożliwia maksymalną dostępność każdego poziomu budynku dla komunikacji samochodowej, rowerowej oraz pieszej, w tym osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

schematy komunikacji© Michał Włoskowicz

Opis budynku
Obiekt zaprojektowano w formie ściętego w planie prostopadłościanu o wymiarach 168 m x 82 m i wysokości 10,5 m. Budynek składa się z trzech poziomów połączonych 6 klatkami schodowymi oraz 3 szybami windowymi. Wysokość brutto kondygnacji parkingowej wynosi 3 m. Wyjątkiem jest najniższa kondygnacja o wysokości 4 m, która może zostać zaadaptowana na ewentualne usługi. Układ parkingu zaplanowano w module 7,5 m x 15,5 m. Zapewnia to dobrą widoczność oraz efektywność wykorzystania powierzchni. Zaprojektowano 1 345 miejsca postojowe o wymiarach 2,5 m x 5 m oraz 3,6 m x 5 m dla samochodów osób niepełnosprawnych. Na każdym poziomie parkingu wydzielono miejsca wyposażone w stacje ładowania samochodów elektrycznych. Dojazd do miejsc parkingowych zapewnia dwukierunkowy układ komunikacyjny o szerokości minimum 5 m. Komunikację pieszą zaprojektowano po obwodzie budynku oraz pomiędzy klatkami schodowymi. W obiekcie zaprojektowano toalety, jedną na każdym poziomie. Dodatkowo zaproponowano lokalizację stacji systemu „city by bike”, miejsca na motocykle z szafkami na kaski oraz miejsca dla samochodów z tzw. carsharingu. W pobliżu wjazdu z ulicy Olimpijskiej zlokalizowano przeszklone biuro obsługi parkingu.
Na dachu ostatniej kondygnacji zaplanowano ‘zielony dach’ z możliwością późniejszej lokalizacji dodatkowych przestrzeni usług czy gastronomii.

rzut parteru© Michał Włoskowicz

rzut 1 piętra© Michał Włoskowicz

© Michał Włoskowicz

Rozwiązań techniczno-materiałowych
Konstrukcję budynku zaprojektowano w technologii szkieletu żelbetowego z elementów prefabrykowanych. W skład sytemu wchodzą słupy, belki strunobetonowe oraz płyty kanałowe sprężone. Elewacje zewnętrzne w poziomie 2 i 3 kondygnacji zaprojektowano z trapezowej blachy perforowanej o pionowym układzie przetłoczeń. Charakter tego rozwiązania nawiązuje zarówno do budynku MCK, jak i NOSPR.

© Michał Włoskowicz