Projekt Placu Jagiellońskiego w Radomiu, praca konkursowa.
Autorzy projektu: Sławomir Janas, Michał Włoskowicz.
Data: 2014

Rozwiązania przestrzenne.
Podstawowym założeniem kompozycji jest podział przestrzeni na trzy części: „plac górny” tworzący reprezentacyjne przedpole dla okazałego gmachu Teatru Powszechnego, „plac dolny” będący przestrzenią wielofunkcyjną oraz część parkową, którą stanowi istniejąca zieleń wraz z alejkami w południowo-zachodniej części placu. Przyjęty podział umożliwia etapowanie inwestycji.

Projekt placu1

Projekt Placu Jagiellońskiego: sytuacja
© Sławomir Janas, Michał Włoskowicz

Plac górny.
Forma „placu górnego” zbliżona do kwadratu, stanowi nawiązanie do tradycyjnych placów miejskich. Kształt płyty wyznaczono w nawiązaniu do głównej osi teatru oraz ulicy Focha. Koncepcja zakłada wprowadzanie płaskiej płyty placu wyniesionej ponad poziom pozostałej części założenia. Pozwoliło to na stworzenie przestrzeni reprezentacyjnej oraz zintegrowanie placu z budynkiem Teatru Powszechnego im. J. Kochanowskiego. Różnica poziomów stanowi odzwierciedlenie istniejącej rzeźby terenu oraz pozwala w racjonalny sposób wprowadzić przestrzeń parkingu podziemnego pod płytę placu. Różnica wysokości „placu górnego” oraz ulicy Andrzeja Struga tworzy naturalną barierę akustyczną oddzielającą ruch samochodowy. Dodatkową barierę tworzy zielona skarpa oraz zadaszenie głównego wejścia do parkingu podziemnego i wjazdu. Pomieszczenie głównego wejścia do parkingu, może stanowić rezerwę powierzchni pod dodatkowe funkcje np.: punkt handlowo-usługowy, gastronomiczny, ogólnodostępny węzeł sanitarny. Dopuszcza się wprowadzanie zabudowy nad zadaszeniem rampy do garażu. W ściany skarpy oraz bryłę wejścia wkomponowano siedziska tak, aby stanowiły spójną formę z płytą placu. Galeria handlowa w istniejącym kontekście zabudowy przytłacza swoją wielkością. Dzięki uniesieniu placu gabaryt galerii handlowej został optycznie zmniejszony, a dominującą rolę odgrywa teatr. Zgodnie z wytycznymi Zamawiającego zachowano (tymczasowo) istniejącą kładkę pieszą prowadzącą do galerii handlowej. Całość założenia nie stanowi bariery dla osób niepełnosprawnych. Zaprojektowano rampę prowadzącą z powierzchni płyty „placu górnego” na poziom chodnika ul. Struga. Dostęp zapewnia również winda łącząca poziomy: kładki, „placu górnego”, ul. Struga oraz poziom parkingu. Pod placem zaprojektowano garaż podziemny z wjazdem usytuowanym w oparciu o istniejący zjazd z ul. Pileckiego. Przyjęto moduł konstrukcji w rozstawie 8,1 m. Ilość miejsc parkingowych wynosi 185 mp. Ewakuację z poziomu parkingu zapewniają cztery wyjścia ewakuacyjne.

Projekt placu 2

Projekt Placu Jagiellońskiego: rzut.
© Sławomir Janas, Michał Włoskowicz

Plac dolny.
Jednopłaszczyznowy plac w prostokątnej formie zlokalizowany jest na głównej osi wejścia do budynku teatru. Od wschodniej strony kształt placu wyznacza oś „Traktu Królewskiego”. Zgodnie z wytycznymi zaproponowano lokalizację pomnika św. Kazimierza Jagiellończyka na przecięciu osi „Traktu Królewskiego” oraz osi teatru. Pomnik kamienny w formie pełnofigurowej, wolnostojącej postaci (wys. ok. 3 m) na postumencie (wys. ok. 1,5 m). Monument zlokalizowany jest wśród zieleni po zachodniej stronie placu. To nie narzucające się miejsce służy użytkownikom, jako przestrzeń historycznej zadumy. Cały plac stanowi także przedpole dla projektowanego pomnika umożliwiające organizację uroczystości, zgromadzenia mieszkańców i wypoczynek. Poziom posadzki w stosunku do płyty „placu górnego” wynosi -0,75 m. Połączenie części „dolnej” i „górnej” umożliwia elastyczną aranżację przestrzeni placu dla różnego rodzaju imprez okolicznościowych. W posadzce placu zaprojektowano ukryte fontanny tworzące linię kierującą na pomnik. Ściany placu stanowi istniejąca zieleń. Obecność zieleni ożywia prostotę zastosowanych rozwiązań przestrzennych. Elementy zieleni stanowią urozmaicenie funkcjonalne oraz kolorystyczne. Cała przestrzeń placu w pełni przystosowana jest dla ruchu pieszego, rowerowego oraz osób niepełnosprawnych.

Projekt placu 4

Projekt Placu Jagiellońskiego: perspektywy
© Sławomir Janas, Michał Włoskowicz

Część parkowa.
Istotnym elementem koncepcji jest zagospodarowanie istniejącej zieleni z uwagi na jej wysoką wartość. Park stanowi zieloną ścianę wyznaczającą urbanistycznie granice placu. Zieleń tradycyjnie występująca na tym obszarze miasta stworzy klimat miejsca przyjaznego przechodniom i jednocześnie przełamie subtelną monochromatyczną kolorystykę całości założenia. Ta część pełni wyłącznie funkcję rekreacyjną. Planuje się minimalną ingerencje w istniejącą zieleń. W części środkowej zaproponowano korektę istniejących alejek w celu stworzenia niewielkiego placyku (zacisze) z centralnie usytuowaną fontanną klasyczną lub placem zabaw.

Projekt placu 3

Projekt Placu Jagiellońskiego: garaż podziemny
© Sławomir Janas, Michał Włoskowicz